Định mức carboncor asphalt

Định mức Carboncor Asphalt-  Thi công cơ giới AD.23260    RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI  CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚIThành phần công viêc: Chỉnh sửa, lu lèn ( nếu cần) bề mặt lớp móng, hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng Read more about Định mức carboncor asphalt[…]